“ อบรมเกี่ยวกับสินเชื่อ ของธนาคารธนชาติ 2018 ”
 ทางธนาคาร ธนชาติได้มาให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสินเชื่อของธนาคารธนชาติ ให้กับทีมงานของ Wishproperty รวมถึงข้อดีและข้อแตกต่างของสินเชื่อ เพื่อเพิ่มเติมความรู้ และนำไปบริการให้กับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
  Copyright © 2014 Wish Property Co.,Ltd. All Rights Reserved.